Signal-leksikon

R

Senest ændret 001015

Rangergrænse

Et punkt som rangerbevægelser på en station ikke må passere uden særlig tilladelse. Rangergrænsen markeres siden 1922 med et rangergrænsemærke der vender ind mod stationen. Rangergrænsemærket er en kvadratisk hvid skive med rød kant placeret på en 2-3 m høj stander 50 m (senere op til 150 m) inden for I-signalet.

Rangergrænsemærke kan også benyttes til at angive grænse mellem stationsområde og havneområde (efterhånden sjælden), samt til at angive rangergrænsen for sidespor på fri bane (siden 1994).

Rangergrænsemærke kan også fungere som stationsmærke, se station.

Rangerrygsignal

Ældre signalform med en hvid (senere brandgul) signalarm eller en brandgul lysrække. Signalet anvendes til at tillade nedløb fra en rangerryg. Signaltypen anvendtes i perioden 1932-75; afløst af radio.

Lignende daglyssignaler anvendes nu visse steder til at tillade indkørsel i post- eller gods-terminalbygninger.

Rangersignal

Ældre signalform med blåt og brandgult lys. Benyttes til at tillade rangering i et spor, en sporgruppe eller forbi et bestemt punkt. Indført som daglyssignal 1929; findes nu kun enkelte steder. Afløst af DV-signal.

Tidligere fandtes også armsignaler (2 krydsende blå arme) og skivesignaler (kvadratisk blå skive).

[Mere om rangersignaler]

Reduceret signal

I-, SI-, SU-, U- eller AM-signal med kun rød og grøn lanterne som er opstillet på et sted hvor der normalt ville være behov for flere lanterner; f.eks. til visning af "kør igennem". Anvendes siden 1998 på visse stationer og strækninger med ATC, idet den fuldstændige signal-information (f.eks. "kør igennem") her overføres direkte til togets førerrumssignal. Tog uden virksom ATC kan køre efter hovedsignalerne, men med reduceret hastighed.

[Mere om reducerede signaler]

Andre hovedsignaler med kun rød og grøn lanterne betragtes ikke som reducerede.

Repetérlys

Orientering om en signalvisning eller en indstillet togvej. Repetérlys placeres normalt over sporet og angiver med
- blåt lys, at der er stillet indkørselstogvej fra den pågældende retning,
- grønt lys, at der er stillet udkørselstogvej i den pågældende retning.

Repetérlys kendes fra ca. 1910 og frem på stationer med dårlige oversigtsforhold (perronhaller o.lign.); gået af brug 1998.

[Mere om repetérlys]

Se også afgangssignal og tableau.

Retningsviser

Signal på eller ved et I-signal som med en lysende lodret eller skrå streg fortæller om togvejen er indstillet til ret eller afvigende spor. Indført 1935 som erstatning for TI-signaler på stationer med enkle sporforhold. Afløst af hastighedsviser og hovedsignal med forgreningsangivelse i 1953.

Et lignende underretningssignal har dog siden 1977 været anvendt ved enkelte I-signaler på S-baner for at angive hvilken strækning der er stillet togvej til. Se også bogstavviser.

De oprindelige retningsvisere var indrettet med aflange lysende felter. 1941 indførtes en type med lysende prikker svarende til den senere hastighedsviser.

[Mere om retningsvisere]

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 2000 Henrik W Karlsson