Signal-leksikon

F

Senest ændret 990406

F-mærke

"F-signal følger"; et gult rektangulært skilt med bogstavet 'F' anbragt på et hovedsignal. Mærket angiver at det efterfølgende hovedsignal forsignaleres af et F-signal.

Frem til 1998 anvendtes mærket fortrinsvis på strækninger hvor kun nogle hovedsignaler blev forsignaleret af et F-signal. Fremover anvendes det på alle strækninger.

På stationer uden U-signal blev F-mærket frem til 1998 anbragt på I-signalet. Fremover anbringes det i stedet på rangergrænsemærket.

Se også forsignalering.

F-signal

Fremskudt signal; signal der kun giver oplysning om det efterfølgende hovedsignals stilling. Oprindeligt armsignal med svalehaleformet signalarm samt brandgult og grønt lys. Blinklys indført 1922 efter at have været anvendt forsøgsvis i nogle år. Daglyssignaler indført ca. 1930; først med brandgul og grøn lanterne. I 1935 fremkom det såkaldte 3-begrebs-signal med 2 grønne lanterner, og i 1936 signal med forgreningsangivelse (s.d.). Signalet opstilles normalt til højre for sporet.

F-signaler opstilles foran I-signaler og hovedsignaler på fri bane, hvis signalet ikke forsignaleres af det foregående hovedsignal. Hvis strækningshastigheden er under 80 km/h opstilles F-signaler dog kun ved dårlige oversigtsforhold. På strækninger med ATC opstilles fremover normalt ikke F-signaler.

Frem til 1922 blev F-signaler opstillet efter behov i bremseafstand foran stationsgrænsen, og undertiden dubleret. Efter 1922 blev alle F-signaler opstillet 400 m foran hovedsignalet, og dublering bortfaldt. På hovedbaner blev afstanden øget til 800 m i 1935, og i denne afstand har altid kun været opstillet daglyssignaler. Afstanden er visse steder øget til 1200 m efter 1986.

[Tegninger og beskrivelse af arm-F-signaler]
[Tegninger og beskrivelse af daglys-F-signaler]

Se også forsignalering.

Farepunkt

Et punkt i spornettet som ikke må passeres på et givet tidspunkt. Et farepunkt kan være en konkret forhindring, f.eks. en bevægelig bro der er oppe, eller et sporskifte stillet til afløbsspor. Som farepunkt regnes også endepunkt for togvej eller sikkerhedsafstand, idet sporet umiddelbart efter endepunktet kan være besat.

Farlig station

Ældre betegnelse for station hvor indkørsel skal ske med forsigtighed, f.eks. fordi der er et eller flere blindspor.

I-signalet anbringes et hvidt rektangulært mærke med rød kant og indsnit i enderne. Hvis kun nogle indkørselstogveje er "farlige", anføres spornummer på mærket.

Med indførelse af hastighedsviseren mistede mærket efterhånden sin betydning, og det anvendes siden 1966 kun på privatbaner. Mærket hedder nu "togvej uden sikkerhedsafstand".

Fast mærke

Det samme som mærke. "Fast" gik af brug i 1975.

FC

Forkortelse for fjernstyringscentral, se fjernstyring.

Fjernstyring

Betjening af flere stationssikringsanlæg fra ét sted: en fjernstyringscentral (FC). Fjernstyring er indført løbende siden 1956 med det formål at rationalisere trafikafviklingen, dels i form af personalebesparelser, dels i form af bedre overblik over trafikken. Efterhånden er de fleste stationer på både stats- og privatbaner fjernstyret.

Fjernstyring indrettes normalt for en hel strækning ad gangen med fjernstyringscentralen placeret på én af stationerne, eller evt. på en fjerntliggende station. Selve fjernstyringen sker via et telefonkabel el. lign; normalt anvendes det forhåndenværende strækningskabel langs sporet. En fjernstyringscentral kan omfatte alt fra én til vilkårligt mange stationer.

Fjernstyrede stationer kaldes for understationer, og er normalt ikke lokalt betjent. Stationerne kan dog overgå til lokal betjening, f.eks. i tilfælde af fejl ved fjernstyringskablet.

På fjernstyrede strækninger findes undertiden enkelte stationer der ikke er fjernstyret
- fordi de har et ældre stationssikringsanlæg der ikke er teknisk egnet til fjernstyring, eller
- fordi de har kompliceret trafik (f.eks. megen rangering) så lokalbetjening er mest hensigtsmæssig.

Forgreningsangivelse

Særlig udformning af et daglyssignal således at det kan informere om togvej ad lige spor (2 lys lodret) hhv. togvej ad afvigende spor (2 lys 45° skråt).

Forgreningsangivelse er oprindeligt indført 1936 ved F-signaler foran stationer med 2 gennemkørselsspor. På sådanne stationer anvendtes da I-signal med retningsviser. Først fra 1953 indførtes forgreningsangivelse også ved I-signaler og senere SI-signaler. Ud over gennemkørselsspor kan forgreningsangivelse også benyttes til at skelne mellem togveje til forskellige dele af en station, f.eks. hvis nogle spor er uden køreledning.

I perioden 1953-61 anvendtes også forgreningsangivelse ved AM-signaler, der var placeret foran I-signaler med forgreningsangivelse.

Forløb

Ældre betegnelse for sikkerhedsafstand.

Forsignal

Det samme som F-signal; direkte oversættelse af tysk "Vorsignal". Ikke officiel dansk betegnelse.

Forsignalering

Varsling af et hovedsignals visning. Sker gennem et foranstående F-signal eller hovedsignal.

For hovedsignaler gjaldt frem til 1953 at kun I-signaler kunne forsignalere et efterfølgende hovedsignal (idet "kør igennem" betyder at et evt. U-signal viser "kør"). Siden 1953 kan både I-, SI-, PU-, SU-, U-, AM- og AM/DS-signaler vise "kør igennem" og dermed forsignalere "kør" i et efterfølgende hovedsignal.

stationer følger forsignaleringen særlige regler:
- I- og SI-signaler må kun vise "kør igennem", hvis der er gennemkørselstogvej og U-signalet viser mindst "kør".
- PU- og SU-signaler må kun vise "kør igennem", hvis U-signalet viser mindst "kør". Fra 1993 kræves i visse tilfælde også at der er udkørsel ad et bestemt spor, f.eks. gennemkørselssporet.

Frem til 1961 forsignaleredes således:
1) forvent "stop" (brandgult blink eller 1 grøn),
2) forvent "kør"/"kør igennem" (grønt blink eller 2 grønne),
3) forvent "kør igennem" (2 grønne blink, kun F-signal).

I 1961 blev forsignalering (1) ændret til også at omfatte "kør" til togveje med hastighed under 75 km/h (efter at have været anvendt således forsøgsvis i nogle år). Brandgult blinklys skiftede samtidig betegnelse fra "hovedsignalet viser stop" til "kør forsigtigt". Forsignalering (2) bruges herefter ikke ved sådanne togveje. Visse privatbaner anvender dog stadig den gamle forsignalering.

Fremskudt signal

Se F-signal.

Fri bane

Det banestykke der ligger uden for stationsgrænsen, og dermed mellem stationerne.

Se også station.

Frispormærke

En rød/hvid porcelænscylinder, der placeres op ad skinnen i nærheden af et sporsammenløb (sporskifte eller sporkryds). En ældre udformning består af en rød/hvid træklods anbragt mellem sporene.

Mærket angiver hvor langt et køretøj kan føres frem i det ene spor uden at hindre kørsel i det andet spor.

Fælles signal

PU-, SU- eller U-signal der er opstillet bagved sammenløbet af flere spor.
Foran sammenløbet opstilles normalt et TU-, PU- eller SU-signal for hvert spor. I enkelte tilfælde har man udeladt disse ved gods-afgangsspor o.lign, men denne signalopstilling er nu sjælden.

På privatbaner anvendes ofte et U-signal fælles for 2 spor. U-signalet viser direkte hvilket spor der er udkørsel fra.

Førerrumssignal

Et instrument i førerrummet der viser tilladt hastighed (herunder "stop"); normalt indbygget i togets speedometer. Et førerrumsignal kan evt. give andre oplysninger, f. eks. afstand til farepunkt eller forvarsling af hastighedsnedsættelser.

Førerrumssignaler anvendes i tog der er indrettet til kørsel med ATC eller HKT.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 1999 Henrik W Karlsson