Danish signalering, fremskudte signaler ca. år 2000

Opdateret 24 maj 2020

Indhold

 Introduktion
 Fremskudte signaltyper
 Fremskudte signaler, visning og betydning
      "Kør forsigtigt"
      "Hovedsignalet viser Kør eller Kør Igennem"
      "Hovedsignalet viser Kør Igennem"
 Fremskudt signal, anvendelse
      Opstilling af fremskudte signaler
      Forsignalering af indkørselssignal visende...
      Forsignalering af automatisk mellemblok- eller dækningssignal...
 
Kommentarer til dette dokument


Introduktion

På strækninger med strækningshastighed over 75 km/h forsignaleres indkørselssignaler, automatiske mellembloksignaler og dækningssignaler af et fremskudt signal, ofte forkortet F-signal medmindre de forsignaleres gennem det foregående hovedsignal. På strækninger med lavere strækningshastighed anvendes fremskudte signaler kun hvor synligheden af hovedsignalet ellers bliver utilstrækkelig. Det fremskudte signal informerer toget om visningen i det efterfølgende hovedsignal men giver ikke information om tilstanden af sporet mellem det fremskudte signal og hovedsignalet.

Fremskudte signaltyper

Fremskudte signaler findes grundlæggende som to typer, 2-lanterne fremskudte signaler og 3-lanterne ditto. 2-lanterne fremskudte signaler opstilles foran automatiske mellembloksígnaler eller dækningssignaler mens 3-lanternesignaler anvendes foran indkørselssignaler. En 4-lanternevariation af 3-lanternesignalet anvendes foran indkørselssignaler med forgrenet gennemkørselstogvej (vist nedenfor for en gennemkørselstogvej der forgrener mod højre). 2-lanterne fremskudte signaler blev tidligere opstillet foran indkørselssignaler hvor der enten ikke var gennemkørselstogvej eller hvor hastigheden var lav. Sådanne signaler er stadig i drift.

Grønne lanterner udelades hvis det efterfølgende hovedsignal ikke kan vise et signalaspekt der kræver dem:

Fremskudte signaler viser kun blinklys.

På strækninger med strækningshastighed op til 120 km/h opstilles fremskudte signaler 800 m før hovedsignalet. Hvor strækningshastigheden overstiger 120 km/h placeres det fremskudte signal 1200 m før hovedsignalet. Tidligere blev fremskudte signaler placeret kun 400 m før hovedsignalet hvor strækningshastigheden var 100 km/h eller lavere, og et antal sådanne signaler er stadig i drift. Disse signaler er overvejende 2-lanternesignaler.

Kun to fremskudte armsignaler var stadig i drift ved årtusindskiftet, opstillet før Borris station:

Fremskudte armsignaler blev altid opstillet 400 m før hovedsignalet..

Fremskudte signaler, visning og betydning

"Kør forsigtigt"

 
  • Forvent at det efterfølgende hovedsignal viser "Stop"
X X X X
  • Hvis det efterfølgende hovedsignal er et indkørselssignal kan dette vise "Kør" til en togvej med hastighed under 75 km/h, typisk 40 eller 60 km/h.
X      
  • Det efterfølgende indkørselssignal kan vise "Kør" til en togvej med hastighed under 75 km/h, typisk 40 eller 60 km/h.
   X X X

"Hovedsignalet viser Kør eller Kør Igennem"

 
  • Det efterfølgende hovedsignal viser "Kør" eller bedre
X X X X
  • Hvis det efterfølgende hovedsignal er et indkørselssignal kan dette vise "Kør" (med en tilladt hastighed på 75 km/h eller derover) eller "Kør igennem" (uanset tilladt hastighed)
X     X
  • Det efterfølgende indkørselssignal viser "Kør" med en tiladt hastighed på mindst 75 km/h
  X X  

"Hovedsignalet viser Kør Igennem"

 
  • Det efterfølgende indkørselssignal viser "Kør igennem"
X X X
  • Togvejen afviger til den side den øverste lanterne vises
    X

Fremskudt signal, anvendelse

Opstilling af fremskudte signaler

Indtil 1922 blev fremskudte signaler opstillet efter behov, i bremseafstand fra stationsgrænsen, og i enkelte tilfælde blev de dubleret. Fra 1922 blev alle fremskudte signaler placeret 400 m foran deres hovedsignal og dublering bortfaldt. Fremskudte signaler blev et krav hvor strækningshastigheden var over 70 km/h. Endvidere blev afstandsmærker indført for at varsle det efterfølgende fremskudte signal og blev placeret 1000, 800 og 600 m foran hovedsignalet. Højeste strækningshastighed på den tid var 100 km/h og derved var de 400 m plus synligheden af det fremskudte signal netop tilstrækkeligt for bremselængder omkring 700 m.

Colorlight Distant Signal were introduced around 1930. In 1935 maximum speeds on some mainlines was raised to 120 km/h. The increased braking distances required the advance signaling distance to be increased and 800 m was chosen as the new distance. Distant Signals located 800 m on approach to their Main Signal were always colorlight signals and a 3-aspect colorlight Distant Signal was introduced for the approach to Entry Signals. The third aspect ("he following station Entry Signal shows Extended Proceed") was likely introduced to reassure the driver that the route ahead was indeed the Extended Proceed Route, i.e. the fastest route, through the staition. The 3-aspect Distant Signal is shown here with the present-day - post 1944 - placement of Approach Markers:

Fremskudte signaler af daglystypen belv indført omkring 1930. I 1935 blev strækningshastigheden på visse hovedstrækninger hævet til 120 km/h. De forøgede bremselængder krævede også at forsignaleringsafstanden blev forøget, og 800 m blev valgt som som den nye afstand. Fremskudte signaler placeret 800 m foran deres hovedsignal var altid daglyssignaler, og et 3-aspekt daglys fremskudt signal blev indført for at garantere lokomotivføreren at togvejen forude virkelig var gennemkørselstogvejen, dvs. ruten der tillod den højeste hastighed gennem stationen. 3-aspekt fremskudt signal vises her med den nutidige - siden 1944 - placering af afstandsmærkerne.

3-lanternede fremskudte signaler er altid blevet placeret 800 m foran hovedsignalet.

Fremskudte signaler foran indkørselssignaler med forgrenet gennemkørselstogvej placeres generelt ifølge de samme regler som 3-aspekt fremskudte signaler, dvs. mindst 800 m foran indkørselssignalet:

Fremskudte signaler foran automatiske mellembloksignaler og dækningssignaler er 2-aspekt signaler (da hovedsignalerne ikke kan vise "Kør igennem"). De placeres generelt efter samme regler som 3-aspekt signaler:

På hovedstrækninger med strækningshastighed over 120 km/h (indført i 1986) er de fremskudte signaler placeret 1200 m foran deres hovedsignal:

Forsignaleringsafstanden på strækninger med strækningshastighed 75 km/h eller derunder er stadig 400 m, og på disse strækninger er indkørselssignaler i reglen forsignaleret af 2-aspekt fremskudte signaler:

På strækninger med strækningshastighed 75 km/h eller derunder kan fremskudt signal udelades hvis der er tilstrækkelig synlighedsafstand til hovedsignalet.

Forsignalering af indkørselssignal visende...

"Stop":

"Kør (med begrænset hastighed)":

"Kør (med høj hastighed)":

"Kør igennem":

Bemærkning til begrænset hastighed i indkørselssignal:

Bemærk forskellen mellem et indkørselssignal, der viser "Kør (med begrænset hastighed)", og "Kør igennem (med begrænset hastighed)":
   - Ved "Kør" gælder den begrænsede hastighed fra indkørselssignalet, mens
   - Den ved "Kør igennem" kun gælder ved det sporstykke, der kræver begrænset hastighed.
Ved at vise "Hovedsignalet viser Kør Igennem" kan toget bremse for restriktionen senere, da gennemkørselstogvejen er en éntydig rute gennem stationen:

Forsignalering af automatisk mellemblok- eller dækningssignal...

"...visende "Stop" hhv. "Kør":[Tilbage] [Hjem]
[Kommentarer]